Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, които възникват между Онелия клоудинг ЕООД, наричан за краткост „Доставчик“, и лицата, използващи уеб сайта и електронния магазин на интернет адрес: www.onelia.bg, наричани за краткост “Клиент/и“.

Онелия клоудинг ЕООД, е търговско дружество, регистрирано и действащо под законите на Република България, с ЕИК: 206380419, със седалище и адрес на управление: град Сопот, ул. Христо Ботев 28, вх.1, ет. 2, ап. 6, e-mail: [email protected], телефон за контакт: 0883 585 503, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Онелия клоудинг EООД си запазва правото да извършва промени в Общите правила по всяко време, като своевременно публикува съобщение за тези промени на интернет адрес: www.onelia.bg.

Всеки потребител, който използва и който се е регистрирал на уеб сайта и електронния магазин на Онелия клоудинг EООД  www.onelia.bg, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия.

С натискането на всеки един линк, бутон, обект, разположени на страниците на интернет адрес www.onelia.bg, потребителите се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

Клиентът следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да пристъпи към ползване на електронния магазин на Доставчика. Всяко използване на Сайтa на Доставчика означава, че Клиентът се е запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно.

1.ДЕФИНИЦИИ

При тълкуване и прилагане на Общите условия за ползване на сайта www.onelia.bg използваните в него термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „Доставчик“ – Онелия клоудинг EООД.

1.2. „Сайт“ – домейнът на onelia.bg;

1.3. „Клиент“, „Потребител“ – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта на Доставчика по какъвто и да е начин; включително лице, което е сключило договор за покупко-продажба през електронния магазин на Онелия клоудинг EООД;

1.4.„Поръчка”– електронен документ за направената от Клиента заявка за закупуване на определени избрани от него Стоки и заявяване на Услуги, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките и заплащане на Услугите;

1.5.„Договор“ – сключеният между Доставчика и Купувача от разстояние договор за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

1.6. „Стоки“, „Услуги“ – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

1.7. „Цена на Стока” – цената за единична бройка или за определено количество стоки, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената на Стоката не се включват разходите за транспорт и доставка;

1.8. „Цена на Доставка” – разноските по транспорта и доставката на Стоките до Клиента, с включен данък върху добавената стойност;

1.9.„Цена на Поръчка” – общият размер на Цената на Стоката и Цената на Доставката;

1.10.„Потребителски профил“ – обособена част в Сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му, включително – историята на някои от действията му в Сайта /Поръчки, данъчни фактури и др. и съхранявана от Доставчика, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.;

1.11.„Потребителска парола” е предварително определена от Клиента комбинация от цифри, букви и символи, и служи за достъп и идентификация до Електронния магазин на Доставчика;

1.12.„Потребителско име” е предварително определена от Клиента комбинация от букви или от букви и цифри, и служи за достъп и идентификация до Електронния магазин на Доставчика;

1.13.„Търговски съобщения” – рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия; съобщенията могат да бъдат изпращани периодично до Клиента по електронен път чрез електронна поща, чрез SMS, без да ангажират или обуславят отговорността на Продавача относно съдържащата се в тях информация.

2.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

2.1. При използване на Сайта Клиентът се задължава да спазва Общите условия и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз.

2.2. Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на Сайта.

2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители, като Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

2.4. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство да уведоми Клиента като публикува на видно място в сайта си или в потребителския му профил съобщение за изменението на Общите условия.

2.5. Когато Клиентът не е съгласен с измененията в общите условия, той може да се откаже от договора, без да посочва причина за това. Клиентът упражнява правото си на отказ, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от публикуване на промените.

 1. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

3.1. Чрез Сайта и Електронния магазин Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.onelia.bg стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници изисквания за закупуване на конкретните стоки. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.

3.2. Артикулите в Електронния магазин www.onelia.bg следва да бъдат закупени от Клиента на обявените в български лева цени и при стриктно спазване на настоящите условия и тези публикувани в страницата за доставка и плащане. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен предварително да уведомява Клиентите.

3.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът декларира и гарантира, че е запознат, че цените на артикулите и услугите в Електронния магазин www.onelia.bg, както и организираните в Сайта промоции, намаления, разпродажби, по никакъв начин не обвързват и не задължават Доставчика при продажба на същите и/или сходни артикули на място или при предлагането на услуги в неговите магазини.

3.4. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Клиентът заплаща на Доставчика Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия, които са оповестени на Сайта. С всяка една Поръчка Клиентът изрично декларира, че е запознат, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за заплащане на цената й от негова страна. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на извършване на Поръчката.

3.5. Всички стоки са с определени цени и размери, като на някои продукти цената се определя според размера.

3.6. Доставчикът си запазва правото да прави едностранни изменения в Стоките, техните параметри, цени и характеристики, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

3.7. Поради технически и/или други предпоставки понякога е възможно информацията относно предлаганите стоки и услуги да е непълна, като Доставчикът се задължава да полага усилия да предостави достоверна и важна информация.

3.8. Доставчикът се задължава да полага усилия да поддържа точността на информацията, представена на интернет страницата www.onelia.bg. Независимо от това, следва да се имат предвид възможни технически грешки или пропуски в тази информация. Клиентът се счита уведомен, че изображенията на стоките в Сайта имат само и единствено информативен характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията в Сайта, което не може да бъде вменено във вина на Доставчика.

4.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПОРЪЧКА

4.1. Електронният магазин позволява извършването на Поръчка и сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и Клиент с регистриран Потребителски профил. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на договора, без да е необходимо за това да уведомява Купувача. Доставчикът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

4.2. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави пълна, вярна и актуална информация при попълване на данните за извършване на Поръчката. С извършване на поръчка без регистрация, Клиентът дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в настоящите Общи условия. Задължителните за попълване полета са отбелязани със звездичка. Клиентът се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка. В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Клиента.

4.3. Клиентът има право да заявява за покупко-продажба всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида, модела на Стоките,размера и количеството им, начина и сроковете за доставка, съгласно предложените на Сайта възможности.

4.4. Към всяка Стока от Сайта Доставчикът предоставя на Клиента информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, която подпомага извършването на информиран избор от Клиента при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

4.5. Всяка избрана от Купувача Стока от Сайта се слага във виртуална кошница на Купувача. До окончателното потвърждаване на Поръчката Клиентът има право да преглежда и променя избраните Стоки, количества им, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

4.6. За извършване на Поръчката и успешното й завършване Клиентът следва да спази следните стъпки:

4.6.1. да прегледа предлаганите в Сайта Стоки;

4.6.2. да добави избраните за закупуване Стока/и в своята виртуална кошница;

4.6.3. да влезе в своя вече регистриран потребителски профил или да регистрира нов;

4.6.4. да посочи адреса за доставка;

4.6.5. да потвърди избрания от него начин на плащане;

4.7. С последната стъпка от Поръчката и потвърждаването й от Клиента последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.

4.8. След приключване на Поръчката от Клиента Доставчикът потвърждава получаването на Поръчката – за поръчки, направени до 14:00 ч. през работен ден, потвърждението се получава в рамките на същия ден; за поръчки, направени след 14:00 ч., в почивен ден или в официален празник, потвърждението се получава в рамките на следващия работен ден.

4.9. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Клиентът откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Клиента.

4.10. Клиентът има право да откаже Поръчката до края на деня, в който е направена, като уведоми Доставчика за това на телефон: 0883 585 503. Потребителят следва задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.

4.11. Доставчикът се задължава да уведоми Клиента /посредством телефонно обаждане или електронна поща/ за регистриране на всяка една Поръчка. Уведомлението няма характер на приемане и потвърждаване на Поръчката.

4.12. В случай на онлайн плащания или плащания пo банка, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и не дължи каквито и да е разходи във връзка с такси комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Всички разходи, направени във връзка със закупуване на стоки от Сайта са единствено за сметка на Купувача, който е длъжен да направи справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при on-line плащанията или такива чрез банка.

4.13. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се счита сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му, на уведомление от страна на Доставчика, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

4.14. Онлайн магазинът не се ангажира, че всички предлагани артикули са налични към момента на направената поръчка и продуктът може да е изчерпан поради покупка от друг клиент. В случай, че даден продукт не е наличен към момента,  ще се свържем с Вас , за да Ви уведомим кога ще го получим и ако срокът на доставка Ви устройва, ще задържим поръчката и ще я изпратим, когато получим поръчания от Вас продукт. Някои артикули изискват предварителна поръчка от клиент, за да бъдат изработени и съответно изпратени. В период на кампания на намаления не гарантираме достатъчна наличност  от всички продукти. Ако в период на намаления сте поръчали продукт, който се е изчерпал ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че не можем да доставим поръчката и няма да може да я задържим до зареждане на допълнително количество.

5.ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

5.1. Стоките се доставят до посочен от Клиента адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Клиента чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

5.2. Доставчикът се задължава да осигури подходяща опаковка на Стоката и изпращането на съпътстващите Стоката документи / фактура или съответно касова бележка (разписка за пощенски превод/. Куриерската фирма Спиди АД/Еконт експрес ООД (лицензиран пощенски оператор) издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума (чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18), която е еквивалент на касов бон.В случай на възражения отново опаковката на Стоката и придружаващите я документи, Клиентът следва писмено да уведоми Доставчика на следния e-mail: [email protected]

5.3. При невъзможност доставката да бъде осъществена не по вина на Доставчика и/или куриера, лицето извършващо Доставката оставя известие на посочения от Клиента адрес, в което посочва телефон за връзка, на който Клиентът следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаната Стокa. Като неустойка за неизпълнението на Договора от страна на Клиента, Доставчикът има право да задържи всички заплатени от Клиента суми. Същата неустойка е дължима и в случай, че Клиент неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

5.4. Сроковете за доставка за налични на склад Стоки са както следва:

– за адреси на територията на гр. София – 3 работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката;

– за адреси на територията на други населени места – 3 работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката;

Във всички случаи Доставчикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ работни дни, за което Купувачът предоставя изричното си съгласието си при приключване на Поръчката, след натискане на бутона „Съгласен съм“.

При избран начин на плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика.

5.5. Доставчикът не носи отговорност за забава на доставка, в случай, че забавянето се дължи на вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.

5.6. Доставката е безплатна за Клиента при покупка на стоки на стойност над 150лв. 

5.7. При получаване на Стоките Клиентът или негов представител, намиращ се на мястото на доставка, е длъжен незабавно внимателно да прегледа Стоката и в случай на констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, Клиентът незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Клиентът незабавно уведомява Доставчика на e-mail, посочен в т. 5.2. В случай, че Доставчикът не бъде надлежно и своевремeнно уведомен, се счита, че Стоката е приета в добро състояние и без недостатъци.

5.8. Всички рекламации на закупени от физически лица чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата и в сроковете на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Клиентът следва да уведоми Доставчика на e-mail: [email protected], като за всяка рекламация следва да приложи съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или да посочи нейния номер и дата. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед, в рамките на деня на доставка. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

5.9. Доставчикът има право да посочи куриерската фирма, която да извърши доставка на Стоки до Клиента, като във всеки един момент може да я промени, без да е длъжен за това предварително да уведоми Клиента, стига това да не забави сроковете за доставка.

5.10. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Клиента в момента, в който той или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

6.ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

6.1. Доставчикът има право да откаже изпълнение на Поръчка, ако в срок от два дни от получаване на Поръчката, не получи цената на заявените продукти. Тази клауза важи за случаи на избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път. Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това. Доставчикът има право да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента в следните случаи:

6.1.1. в случай, че банката на клиента откаже да изпълни наредена транзакция;

6.1.2. в случаите, посочени в т. 6.1., изречение първо.

6.1.3. предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

6.2. С приемане на настоящите Клиентът е запознат с възможността дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В тези случаи отговорността на Доставчика за невъзможност за изпълнение на Поръчката не може да бъде ангажирана, поради това, че не разполага с налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката от Доставчика. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.

6.3. Доставчикът има правото по свое усмотрение да откаже изпълнение на Договора като не достави на Купувача част или всички поръчани от него Стоки, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. Независимо от причините Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително сума за Стоката.

6.4. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Клиент който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на Стоките от Клиента или от трето лице, намиращо се на адреса на доставка. В случай, че Клиентът е поръчал повече от една стока с една поръчка, които се доставят отделно, 14-дневния срок за отказ от договора започва да тече от датата, на която Клиентът е получил последната стока. Връщането на Стоката се извършва при настъпване на следните условия:

6.4.1. Клиентът предварително е уведомил Доставчика на e-mail: [email protected], че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, в което уведомление задължително се посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума.

6.4.2. Оригиналната опаковка на Стоката, включително поставените от Доставчика защитни стикери и други означения, следва да не са отваряни и целостта им да не е нарушена. Стоката не трябва да е обличана, прана, гладена или третирана по както и да е друг начин.

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Клиента суми. Клиентът няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

– Плащания, направени с дебитна или кредитна карта се възстановяват по сметката, от която е било извършено плащането;

6.5. В случай, че предварително заплатена от Клиента Стока не може да бъде доставена/предоставена от Доставчика, последният се задължава да уведоми Клиента в срок от 7 /седем/ дни от установяване на това обстоятелство и да му възстанови платената цена по реда на т. 6.4.

6.6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

6.7. Потребителят изрично декларира съгласието си, че Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

6.8. С упражняване на правото по чл. 50 от ЗЗП Клиентът следва да изпрати/върне на Доставчика Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. ФАКТУРИРАНЕ

7.1. Цените на Стоките в Електронния магазин на Доставчика са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

7.2. Във всяка Поръчка са посочени цената, начинът и срокът за плащане.

7.3. Цената на Стоката може да бъде заплатена по един от следните начини, изрично посочен от Клиента при Поръчката:

7.3.1. С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на получаване на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача.

7.3.2. С банкова карта – дебитна или кредитна, като направената Поръчка ще бъде изпратена след получаване на паричния превод в сметката на Доставчика.

7.4. Клиентът е длъжен да предостави на Доставчика цялата информация, която му е необходима за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

7.5. Клиентът предоставя съгласие да получи фактура за Поръчката при получаване на Стоката, както и по електронен път на електронна поща, посочена от Клиента.

7.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 1. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. При удовлетворяване на рекламациите, физическото лице – купувач има правата по Закона за защита на потребителите, като при подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

8.2. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед.

8.3. Стоката не трябва да е обличана, прана, гладена или третирана по както и да е друг начин.

8.4. В случай, че Клиентът желае изцяло да върнете закупената стока и да бъде възстановена платената сума, той трябва да изпрати получените стоки за негова сметка до  офис Еконт, гр.Сопот, ул. Ганчо Попниколов 17. В пратката Клиентът следва да посочи информация за номера на банковата си сметка, по която ще бъде възстановена платената сума за закупените стоки след получаване обратно на закупения продукт, без сумата на платената доставка.

9.ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Клиентът има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Доставчика, на други потребители или на съответно указаните лица. Клиентът има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Сайта – търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на Сайта или описания на Стоките или Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът, свързано с него лице или друг потребител.

9.2. Доставчикът притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

9.3. Всякакво Съдържание до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

9.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта на Доставчика, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на Приложението, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.5. Нерегламентираното използване на обекти, на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административнa и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

9.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие на Доставчика и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Доставчика и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика.

10.ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Клиента за нормално ползване на Услугите на Сайта, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на Сайта ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени вреди на Клиент и трети лица при ползване на предоставяните чрез сайта услуги.

10.2. Доставчикът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Клиента чрез публикуване на приложението на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то той не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрол, при проблеми, дължащи се на оборудването на Клиента, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Сайта.

10.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.5. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на Услуги през Сайта или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Доставчикът предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Сайта.

10.6. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката със Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Доставчика грижа. Клиентът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

11.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.

11.2. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Клиента, управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Клиентa; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Доставчикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си /в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките/.

11.3. По реда на Закона за защита на личните данни Клиентът може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените в т. 11.2. цели. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика на посочените контакти в случай на неоторизирано ползване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

11.4. С приемането на Общите условия Клиентът предоставя изрично съгласие Доставчикът и свързаните с него лица да му изпращат на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите. Клиентът има право да откаже получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати електронно съобщение за това на e-mail: [email protected]

11.5. Във връзка с ползването на Сайта и осъществяването на Поръчка Клиентът се съгласява да предостави на Доставчика неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които му е изпратил. Доставчикът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали, свободно да използва и обработва за свои цели, идеи и концепции. Доставчикът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство или изрично не е поискано от Клиента.

11.6. Доставчикът има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

12.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

12.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

12.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА. КОНТАКТИ

12.3.1. Търговско наименование на Доставчика: Онелия клоудинг EООД;

12.3.2. Телефона за контакт: 08883 585 503;

12.3.3. Електронна поща: [email protected];

Всички въпроси и запитвания от страна на Клиента, последният може да отправя онлайн чрез посочения e-mail или по телефон, в рамките на работното време на Доставчика: от 09:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

12.3.4. Уебсайт www.onelia.bg;

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2021г.

Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Клиенти към датата на влизането им в действие.

 

УСЛОВИЯ  НА ИГРА във facebook  : “Игра за Деня на детето”

 1. ОРГАНИЗАТОР

Игра : “ Игра за Деня на детето ”се организира и провежда от Онелия клоудинг ЕООД, с адрес на управление: гр.Сопот, ул.Христо Ботев 28, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

 1. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Конкурса на интернет адрес: https://www.onelia.bg/terms/

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на https://www.onelia.bg/terms/

2.3 В Конкурса участват всички тези, които са спазили условията.

 • С участието си в Конкурса участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.
 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

3.1 “ Игра за Деня на детето ” се организира и провежда на територията на Република България.

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Конкурсът стартира на 17.05.2022 г. и приключва на 28.05.2022 г. в 23:59 ч. („Период на Конкурса“)

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://www.onelia.bg/terms/

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Да участва има право всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2. Участието в Конкурса не е обвързано с настоящо закупуването на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора или трети лица.

5.3. За да се регистрирате за участие в играта участникът трябва да изпълни следните условия: Да последва страницата във фейсбук на Онелия детски дрехи; да напише коментар под поста с любимата си детска игра; да хареса публикацията.

5.4. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите ( първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им в социалната мрежа.

 1. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Онелия детски дрехи.

6.2 Награда: Ръчно плетена детска раничка Диня.

6.3 За да се включи в играта участникът трябва да изпълни и трите условия упоменати в т.5,3.

6.4 Наградата ще бъде дадена при приключване на играта и се обявява на страницата: https://www.facebook.com/Onelia.BG

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившият се избира чрез томбола на случаен принцип и ще бъде обявен на страницата https://www.facebook.com/Onelia.BG

7.2 Представител на Онелия клоудинг ЕООД ще се свърже с победителя на лично съобщение за уточняване начина за получаване на наградата.

7.3 Победителят няма право на замяна на наградата или получаване на паричната равностойност на наградата.

7.4 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 5-дневен срок от края на Играта за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не трябва да се свързва със съответните.

8.3 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора. Той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.4 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

 1. ЗЛД

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в КЗЛД, като от своя страна предприема мерки за ЗЛД на абоната, съгласно ЗЗЛ данни.

„Политика за поверителност“ е налична тук: https://www.onelia.bg/privacy/

 1. ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, профилно име в Facebook могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.

 1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 17.05.2022.

Меню